Projektmognad - SPI

Svensk Projektmognad, ackumulerade värden för åren 2013-2019
. Snitt av svar 1-5 för åtta processer.

Med projektmognad menar vi projektverkamhetens mognad - förmågan -  att leverera i projektform. Projektandelen i verksamheten ökar och i alla organisationer vill man att projekten skall vara framgångsrika, man satsar på sin projektverksamhet!

Baseline har ett paket för att öka projektförmågan. Det används i tre steg;
1.       Bestäm nuläge, styrkor och svagheter i projektverksamheten (SPI)
2.       Välj och priorietera åtgärder (SPI)
3 .      Satsa, styr och följ upp (löpande arbete)

SPI - Svenskt Projekt Index - är ett mått på organisationens förutsättning att lyckas med projekt och ett verktyg för att prioritera förbättringar på ett tydligt och medvetet sätt. Det anger projektmognaden i företag och organisationer och är ett mätetal för att få en uppfattning om den egna organisationens förmåga att genomföra projekt. Det går att jämföra internt, roller och typer av projekt och externt med branscher.

Vi mäter sedan 2012 projektmognaden hos företag och organisationer i Sverige, både på nationell nivå och som kundanpassade uppdrag. En projektmognadsanalys med hjälp av SPI ger en bild av hur individer ser på organisationens förmåga att genomföra ett projekt. Genom att se dagens styrkor och svagheter blir det lättare att planera rätt satsningar.

 Databasen 2013-2018 visar helheter och jämförelser. Här finns också Årsrapporten för 2018.
 

SPI Nedlagt
Undersökningarna genomfördes fram till och med 2021. De två senaset åren var det mycket få svarande. Rapporter finns för åren till och med 2019.
Kontakt omolinder@gmail.se

 SPI Metodbeskrivning 
uppdaterad 2020

 Här kan du läsa om hur SPI kan   komma till nytta hos dig.

Modell som ger insikter
Masteruppsats om projketmognad.
Ladda ned artikel eller hela uppsatsen.

LÄS MER om SPI  längre ner på sidan!

Så här gör du för att komma igång med en bra enkät som leder till ökad projektförmåga:
1 Ange syftet
2 Avgränsa projektverksameten som skall vara med
3 Bestäm vilka som skall svara
4 Ange en tidplan och former för redovisning
5 Informera de som blir berörda
 

Efter enkät och rapport, öka projektförmågan:
1 Analysera och diskutera, gärna i workshop med ett brett deltagande, kom överens om nuläget
2 Diskutera åtgärder, prioritera och besluta
3 Genomför beslutade åtgärder
4 Värdera utfallet och upprepa 
 

Referenser:
Stockholms stad
Huddinge kommun
Göteborg Energi
Göteborgs stad, intraservice
Kungsbacka kommun
Täby Kommun
SSG
Swedish Match
I vissa fall finns det egna berättelser. 

Om SPI-bakgrund och metod

SPI bygger är inspirerat av P3M3 som utvecklades av OGC i Storbritanninen. P3M3 ägs i dag av Axelos som även ligger bakom PRINCE2 och ITIL. Metoden har även en stark spridning i Australien och Nya Zeeland.

SPI är utveckalt för Sverige och översättningen är anpassad till Svenska förhållanden. I vår enkät har vi dessutom lagt till ett antal öppna frågor för att samla in tankar och idéer som kan användas i utvecklingsarbetet.
 

Stegen för att öka projektmognaden

För att öka projektförmågan bör din organisation sätta enkäten i en utvecklingcykel som kan knytas till organisationens verksamhetsplanering. 
Kort artikel om ständiga förbättringar.
"Tio steg"-

Vi bygger en databas med dig!

Baseline bygger en databas
Vi har samlat flera tusen individuella svar från 2013. Sju processer har ingått från början. 2016 la vi till agilitet. Vi har presenterat snitten av fem mognadsnivåer. Många organisationer har beställt egna rapporter för att höja projektförmågan med  bättre precision. Baseline publicerar dessutom årliga rapporter.
 

Var med och bygg upp vår databas
Svara på vår enkät, SPI 2021. och redovisa din uppfattning om mognaden i din projektverksamhet.
Senast i  januari 2022 får du en jämförelse med snitten för din grupp hela 2021 till exempel din roll eller typ av projekt.
Dina svar hanteras anonymt. Kryssa för att du vill ha en egen rapport i enkätens sista fråga, då går det snabbare!

SPI möter ditt behov

Vi vill se förbättringen!
Hur mäter ni effektiviteten i dag? Läs artiklar om nyckeltal (se ovan)och starta diskussionen internt!
 

Införande av modell/system
Ofta är man för ambitiös och dödar intresset. Med en enkel SPI-rapport kan man utläsa mognadgraden skapa ett mer realistiskt införande.

För projektledare
Din kompetens  kommer inte till nytta. Med SPI kan organisationen se flera processer som alla bidrar till organisationens projektförmåga och även din karriär!

Projektkontorschef
SPI kan hjälpa dig att hitta de rätta åtgärderna för att öka projektförmågan.