GDPR

Allmänt
Denna integritetspolicy beskriver hur Baseline Management AB behandlar dina personuppgifter. Vi följer reglerna i den nya dataskyddsförordningen som syftar till att stärka den enskildes integritet och föreskriver en hög nivå av skydd för kunders personliga integritet.Vi respekterar din rätt till integritet och vi är måna om att följa gällande regler för dataskydd och skydda dina rättigheter. Vi vill se till att du är medveten om vilken typ av information vi samlar in från dig, hur denna information används och hur vi skyddar den.
Denna policy beskriver också dina rättigheter och hur du kan kontakta oss vid frågor om användningen av dina personuppgifter.
 
Inledande sammanfattning
I kontakt med våra kunder sparar vi bara de personuppgifter vi behöver för att tillhandahålla våra tjänster. Det är företagsnamn, namn, företagsmail och telefonnummer och använder bara dessa uppgifter för det syfte som de samlats in för. Vi har inga uppgifter om personnummer registrerade. Vi tar bort personuppgifter som vi inte längre behöver. Vi sänder ingen information/erbjudanden till privatpersoner. Vi informerar de som registreras om hur och när vi samlar in personuppgifter och om en incident skulle uppstår informerar vi berörda parter såsom registrerade och utpekade myndigheter.
Om du vill avsäga dig från kontakt med oss använd vårt kontaktformulär eller maila info@baselineman.seså kommer vi att ta bort dig från våra register.
 
Personuppgiftsansvar
Baseline Management AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy.
 
Kontaktuppgifter
Baseline Management AB
Rådmansgatan 65
113 60 Stockholm
E-post: info@baselineman.se
 
Hur behandlar vi dina personuppgifter?
Baseline Management AB samlar in personuppgifter på flera olika sätt och vid flera olika tillfällen, bland annat när du när du bokar ett uppdrag eller när du kontaktar oss via mail eller vår hemsida.
 
Uppgifter som vi kan komma att behandla
1. När du köper en produkt eller tjänst av oss
Personuppgifter
Namn, e-postadress, telefonnummer, företag, faktureringsadress, köpt produkt/tjänst.
Ändamålet med behandlingen
Ändamålet med behandlingen är att kunna fullgöra våra åtaganden mot dig som kund samt fakturera för produkten eller tjänsten. Vi behöver även kunna förhålla oss till lagar och förordningar.
Rättslig grund för behandlingen
Avtal samt rättslig förpliktelse.
Lagringstid
Vi lagrar dina uppgifter så länge det krävs för att uppfylla ändamålet.
 
2. När du är i kontakt med oss avseende våra produkter eller tjänster
Personuppgifter
Namn, e-postadress, telefonnummer, företag, adress, avdelning, roll/befattning 
Ändamålet med behandlingen
För att kunna svara på frågor, erbjuda rätt produkter och tjänster samt tillhandahålla relevant information.
Rättslig grund för behandlingen
Berättigat intresse eller samtycke.
Lagringstid
Vi lagrar dina uppgifter så länge det krävs för att uppfylla ändamålet.
 
3. När du besöker vår hemsida
Personuppgifter
När du använder formulär på vår hemsida
Ändamålet med behandlingen
Tillhandahålla och utföra tjänster, t ex att svara på frågor.
Rättslig grund för behandlingen
Berättigat intresse.
Lagringstid
Vi lagrar dina uppgifter så länge det krävs för att uppfylla ändamålet.
 
4. När du är med på bild eller video
Personuppgifter
Bild, video.
Ändamålet med behandlingen
När du besöker event eller genomför en utbildning kan det förekomma att vi tar bilder och filmar i marknadsföringssyfte. 
Rättslig grund för behandlingen
Berättigat intresse.
Lagringstid
Vi lagrar dina uppgifter så länge det krävs för att uppfylla ändamålet.
 
5. När du medverkar som referens eller i ett uttalande
Personuppgifter
Video, bild, namn, företag, e-postadress, uppdrag.
Ändamålet med behandlingen
Marknadsföra och informera om företagets produkter och tjänster exempelvis via referensuppdrag eller intervju. 
Rättslig grund för behandlingen
Samtycke.
Lagringstid
Vi lagrar dina uppgifter så länge det krävs för att uppfylla ändamålet och samtycke finns.
 
6. När du besöker vårt kontor
Personuppgifter
-
 
7. När du söker jobb eller uppdrag hos oss
Personuppgifter
Namn, adress, telefonnummer, e-postadress, bild, tidigare erfarenhet samt övriga uppgifter som du valt att ha med i ditt CV.
Ändamålet med behandlingen
Rekrytering samt nödvändig dokumentation. 
Rättslig grund för behandlingen
Berättigat intresse samt rättslig förpliktelse.
Lagringstid
Vi lagrar dina uppgifter maximalt 2 år med hänvisning till rättslig förpliktelse.
 
8. När du är leverantör åt oss
Personuppgifter
Namn, företag, adress, e-postadress, telefonnummer samt annat relevant för uppdraget.
Ändamålet med behandlingen
Säkerställa en fungerande verksamhet.
Rättslig grund för behandlingen
Avtal och rättslig förpliktelse.
Lagringstid
Vi lagrar dina uppgifter så länge det krävs för att uppfylla ändamålet.
 
Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter till?
Vi använder olika leverantörers tjänster i våra leveranser. Detta innebär att dessa leverantörer kan komma att behandla dina personuppgifter. Baseline Management AB kan då komma att dela dina personuppgifter till underleverantörer för att kunna leverera avtalad tjänst eller produkt. Underleverantörer och leverantörer är då personuppgiftsbiträden till oss och får bara behandla dina personuppgifter enligt våra instruktioner. Baseline Management AB kan i vissa fall enligt lag eller dom vara skyldiga att lämna information till myndigheter.
 
Var behandlar vi dina personuppgifter?
Vi lagrar för närvarande dina personuppgifter endast inom EU/EES. Om de skulle behandlas utanför EU/EES av en tredje part, till exempel en teknikleverantör eller underleverantör kommer vi alltid att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att din information ska hanteras i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.
 
Dina rättigheter
Rätt till återkallande av samtycke
Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till viss personuppgiftsbehandling. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att upphöra med den behandling för vilken du lämnat ditt samtycke, och radera de personuppgifter som behandlades enbart med stöd av samtycket.
Rätt till tillgång
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi har om dig samt hur vi behandlar dessa uppgifter. Du har också rätt att få en kopia av denna information.
Rätt till rättelse och radering
Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade och kompletterade. Du har även i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade, till exempel om de inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilket de samlades in.
Rätt att göra invändningar och rätt till begränsning av behandling
Du har rätt att invända mot behandling av dina uppgifter för bland annat direktmarknadsföring och i de fall vi behandlar uppgifterna med den rättsliga grunden att vi har ett berättigat intresse. Du har även rätt att begränsa behandlingen, t.ex. om du anser att uppgifterna inte är korrekta.
Rätt till dataportabilitet
Du har i vissa fall rätt att få ut de personuppgifter som du har tillhandahållit oss. Uppgifterna lämnas ut i ett strukturerat och maskinläsbart format, och du har även rätt att få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig när det är tekniskt möjligt.
 
Frågor och klagomål
Vid frågor kring behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta Baseline Management AB, info@baselineman.se. Om du inte är nöjd med det svar du har fått har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.