projekTmetodik

Bra idéer är ingen garanti för framgång, det är förmågan att genomföra dem som avgör. Projekt är ett effektivt arbetssätt att omsätta strategier i praktisk handling. Projektmetodiken är en uppsättning metoder, modeller och verktyg med syfte att stödja projektverksamheten.

Att införa ett projektorienterat arbetssätt påverkar hela verksamheten. Syftet med portföljhantering är att säkerställa att de projekt som startas och genomförs är framgångsrika och skapar önskad nytta för verksamheten och kunderna. Med program samordnas projekt utifrån produktområden, kundsegment eller stragiska investeringar för att ge bättre styrning.

 


Projektmetodiken är definerad i internationella standards som beskriver vad som menas med projekt-, program- och portföljhantering. Dessa standarder ligger till grund för hur styrmodeller, projektmetoder och verktyg bör utformas och tillämpas.