kommunikation

Bli förstådd och förstå andra!
Det är själva kärnan i all kommunikation. Vi förmedlar hela tiden budskap till omgivningen, inte bara ord utan också gester, kroppsspråk, klädval, sättet vi säger eller gör en sak på. Även våra tankar och känslor ger sig till känna genom den energi, det kroppsspråk vi förmedlar.

Du har säkert mött personer för första gången som du känner dig instinktivt tilltalad av – eller motsatsen, utan att du har kunnat sätta ord på vad du känt. Genom ökad medvetenhet om vad du kommunicerar kan du styra hur du vill bli uppfattad. Det gäller såväl ordval som hur du säger det och vilket kroppsspråk du använder.

God kommunikation underlättar samarbetet med kunder och partners, det är en viktig del av ett gott ledarskap och underlättar snart sagt alla processer i organisationer och företag.