Bakgrund

Baseline Management är ett konsultföretag inom projektledning, verskamhets-utveckling och olika aspekter av personligt ledarskap.  Vi är även verksamma som föreläsare och handledare på universitet, högskolor och utbildningsföretag, både i Sverige och internationellt. Projektledning är vårt huvudområde, men vi arbetar även inom kompletterande områden såsom ledarskap, marknadsföring, presentationsteknik, konflikthantering, förhandlingsteknik och varumärkesutveckling.

Baseline Management går ofta in som stöd till projektledare och projektkontorschefer och hjälper till att anpassa och implementera projektmodeller inom företag och organisationer. Sedan sex år gör vi årliga mätningar av projektmognaden hos svenska företag och organisationer vilket publiceras i rapporter flera gånger per år.

affärsidé

Baseline Managements affärsidé är att hjälpa företag och organisationer att förbättra den inre och yttre effektiviteten
genom att utveckla processer, metoder och människor.

• Processer – skapa tydlighet i hur man gör saker för att nå uppsatta mål.
• Metoder – tillämpa arbetssätt och verktyg som ger effektivitet i arbetet.
• Människan – se till att man har rätt kompetens, motivation och goda förutsättningar för att åstadkomma resultat.
 

arbetssätt

Att sätta en baseline innebär att vi i samarbete med kunden kartlägger utgångsläget och sätter utvecklingsmål. Att införa en baseline innebär att vi hjälper till med att etablera en grund att utgå från för att utveckla organisationen med kunskap, nya arbetssätt och verktyg, 

Att använda den baseline som etableras innebär många gånger att arbeta och verka på ett nytt sätt som ibland kan upplevas svårt och möter motstånd. Bakom Baseline Management står idag ett nätverk av konsulter med olika profiler och inriktningar. Gemensamt för oss alla är drivkraften i att förbättra den inre och yttre effektiviteten i våra kunders organisationer.

Grundare till Baseline Management är Nils Lindell och Bo Tonnquist