Öppna utbildningar

För att boka en utbildningsplats - använd kontakt-formuläret för avtalskunder>> eller kontakta anvarig för avtalskunder direkt

Nils Lindell
0708-552521
nils.lindell@baselineman.se


Kostnad: Normalfallet är att en kursdag ligger i intervallet 4.500 – 7.000 kr per kursdag.  Prisuppgift fås på förfrågan

seminarium - på förfrågan

Utbildning i seminarieform är effektivt, personligt och kan genomföras på komprimerad kurstid. Gruppstorlek: min 3 deltagare och max 6 deltagare. Seminarierna genomförs baserat på intresseförfrågning och datum enligt överenskommelse. Deltagarna kan vara från samma organisation eller en blandning mellan organisationer, allt efter önskemål.  Använd kontakt-formuläret för avtalskunder>> för att göra en förfrågan eller kontakta anvarig för avtalskunder.
 
Kostnad: ca 5.000 kr per deltagare och kursdag, enligt ök inför seminarium

Projektledning i praktiken 
– grundläggande metodik och ledarskap, 3 dagar
Kursstarter: 25 mars, 3 juni
Innehåll: Kursen rustar dig för att på ett metodiskt, strukturerat och entusiastiskt sätt leda såväl större som mindre projekt. Efter avslutad kurs får du med dig riktlinjer, tips, formulär och checklistor som du direkt kan använda i det dagliga projektarbetet.
Plats: Stockholm 
 
Projektledning i IT-projekt, 3 dagar
Kursstarter: 4 mars, 15 april, 6 maj, 24 juni
Innehåll: Som projektledare är din uppgift att skapa förutsättningar för att projektet skall slutföras med rätt kvalitet, inom givna tids- och kostnadsramar. Den här kursen ger dig baskunskaper och färdigheter att driva projekt, från start till mål. Du får metoder och verktyg som ger stöd för lyckade projekt och du lär dig hur man undviker vanliga fallgropar.
Plats: Stockholm
 
Ledarskap i IT-projekt, 3 dagar 
Kursstarter: 11 mars, 27 maj, 17 juni
Innehåll: Ett framgångsrikt projektledarskap bygger på bra metodkompetens och ett kommunikativt, tydligt personligt ledarskap. I den här kursen utvecklar du din kommunikativa förmåga i syfte att bli förstådd och förstå andra så att du kan leda ditt projekt till framgång med ett bättre självförtroende och förstärkt förmåga att motivera, engagera och inspirera människor att prestera. I kursen ingår ett DISC-test som underlag för personlig utveckling.
Plats: Stockholm
 
Projektledning med agila metoder, 2 dagar
Kursstarter: 25 april, 23 maj
Innehåll: Kurs klargör vad agila arbetssätt innebär och hur de bäst kan tillämpas både i projekt, förvaltning och vanligt kontorsarbete. Agila arbetssätt är flexibla och stödjer flertalet grundläggande synsätt inom Lean som fokus på att leverera nytta och eliminera onödigt arbete samt frigöra energi och skapa arbetsglädje hos medarbetarna i teamen. Du får lära dig vad skillnaden är mellan Lean, Agile, Scrum och Kanban och hur de kan kombineras med traditionell verksamhetsstyrning och projektledning. Kursen innehåller också rikligt med praktisk träning på olika agila metoder.
Plats: Stockholm 
 
Agil projektledning i praktiken, 2 dagar
Kursstarter: 4 mars, 6 maj 
Innehåll: Kursen ger dig ökade kunskaper om hur man kan kombinera traditionell projektmetodik med agila metoder och hur man tillämpar det i praktiken. Under kursen får du prova olika metoder och arbetssättet som hjälper dig att driva ditt projekt effektivt och hur det agila synsättet kan integreras med den traditionella projektmetodiken.
Plats: Stockholm 
 
Praktisk förändringsledning, 2 dagar
Kursstarter: 8 april, 17 juni 
Innehåll: Dagens arbetsliv innebär ständiga förändringar och det är en krävande utmaning att driva förändringsprojekt, men med rätt verktyg och kunskap är det roligt och stimulerande. Den här kursen hjälper dig att driva förändringsprocesser så att så många som möjligt följer med in i förändringen med entusiasm och positiv energi och att övervinna det motstånd som försvårar eller till och med förhindrar nödvändiga förändringar.
Plats: Stockholm
 
Praktisk förhandlingsteknik, 2 dagar
Kursstarter: 18 mars, 3 juni
Innehåll: Förhandla är något du ständigt gör i vardagen, vare sig du tänker på det eller inte, som en naturlig del av de flesta yrkesroller. Det kan vara att komma överens om resurser i ett projekt, om justering av villkor med en leverantör eller förhandling om lön med din chef.  Om du är medveten om hur du agerar och vad du vill uppnå får du ett bättre resultat. Den här kursen ger dig verktyg för att lyckas bättre!
Plats: Stockholm
 
Grundläggande ekonomi för ledare, 2 dagar
Kursstarter: 26 mars 
Innehåll: Kursen riktar sig till dig som arbetar som ledare eller chef och som vill förstärka dina grundläggande kunskaper inom ekonomi. 
Plats: Stockholm
 
Portfölj, program och projektstyrning i praktiken, 2 dagar
Kursstarter: 11 april, 27 maj
Innehåll: Du får lära dig vad ett projektkontor är och hur man etablerar denna funktion i en verksamhet. Kursen går också igenom olika metoder för urval och prioriteringar mellan projekt och hur man skapar en projektportfölj som är anpassad till verksamhetens övergripande mål och strategier. Under kursen får du möjlighet att titta olika metoder att genomföra uppföljningsmöten, så kallade PULS-möten.
Plats: Stockholm

Preparandkurs för IPMA-certifiering, 2 dagar
Kursstarter: hålls på begäran
Innehåll: Kursen förbereder dig inför IPMA-certifiering genom att ge förståelse om certifieringsprocessen, vilka områden som testet täcker och till vilken kunskapsnivå, hur testet är utformat med frågor och vanliga fallgropar.
Plats: Stockholm
 
Preparandkurs för PMI-certifiering, 2 dagar
Kursstarter: hålls på begäran
Innehåll: Kursen förbereder dig inför IPMA-certifiering genom att ge förståelse om certifieringsprocessen, vilka områden som testet täcker och till vilken kunskapsnivå, hur testet är utformat med frågor och vanliga fallgropar.
Plats: Stockholm
 

Grundläggande projektledning, 2 dagar
Start: hålls på begäran
Innehåll: Seminariet ger dig baskunskaper för att driva ett projekt från start till mål och täcker in både traditionell planering och agila metoder. Med hjälp av den kunskap, kursmaterial, checklistor och olika stöd för projektarbete som du får med dig kan du efter seminariet arbeta metodiskt, strukturerat och framgångsrikt när du leder projekt.
Plats: efter överenskommelse
 
Ledarskap i projekt, 1 dag
Start: hålls på begäran
Innehåll: Vid genomförandet av ett projekt är ditt personliga ledarskap avgörande för framgång. Kursen ger dig kunskap och metoder hur du styr, leder och motiverar projektmedarbetare till ett optimalt resultat utifrån gruppens förutsättningar. Du får också träning och metoder för att sköta din relation till beställare/styrgrupp på ett professionellt sätt.  
 Plats: efter överenskommelse

Projektbeställare och styrgrupp, 1 dag
Start: hålls på begäran
Innehåll: Kunskaper i rollen beställare är ofta eftersatt i organisationers projektverksamhet. Seminariet tar upp hur beställarrollen och styrgruppsarbete bör organiseras för maximal effektivitet och träning och metoder för en beställare att behålla sitt strategiska fokus under projektets genomförande.
 Plats: efter överenskommelse

Agila metoder, 1 dag
Start: hålls på begäran
Innehåll: Agila metoder fungerar utmärkt på egen hand eller i samverkan med traditionell projektstyrning. Många förknippar agilt med SCRUM och KanBan tavlor och det är där fokus ligger under denna utbildningsdag. Seminariet berör även andra aspekter, filosofier och koncept i arbete med agila metoder.
 Plats: efter överenskommelse

Förändringsledning, 1 dag
Start: hålls på begäran
Innehåll: Att driva förändring är svårt eftersom det berör människors känslor och omständigheter på ett emellanåt utmanande sätt. Seminariet ger dig träning och insikt i effektiva metoder för att driva förändringsarbete.
 Plats: efter överenskommelse

Idéförsäljning och förhandling, 1 dag
Start: hålls på begäran
Innehåll: Förhandling är en naturlig del av de flesta yrkesroller, men många tänker inte på det man gör i termer av förhandling, kanske mer i termer av idéförsäljning. Seminariet ger dig verktyg och träning i att få gehör för dina idéer, nå bra överenskommelser, driva din vilja utan att äventyra relationer och effektiv konfliktlösning. 
 Plats: efter överenskommelse

Retorik och presentationsteknik, 1 dag
Start: hålls på begäran
Innehåll: Nästan alla yrkesroller möter emellanåt utmaningen att presentera något för en liten eller stor grupp och att argumentera för sitt budskap. Seminariet ger dig rikligt med praktisk träning på effektiva metoder för att lyckas utifrån just dina unika förutsättningar.
 Plats: efter överenskommelse

Pedagogik för internlärare, 1 dag
Start: hålls på begäran
Innehåll: Lär dig att använda inspirerande och dynamiska metoder som gör det roligt och effektivt för dina kursdeltagare att ta till sig den kunskap som dina kurser ska förmedla. Rikligt med praktisk träning på metoder med utgångspunkt i etablerade teorier.
 Plats: efter överenskommelse

Workshopledning, 1 dag
Start: hålls på begäran
Innehåll: Seminariet varvar teori och praktik och hjälper dig att optimera dina egna förutsättningar för att driva en framgångsrik workshop. Det är roligt och stimulerande att arbeta med rätt verktyg och metoder inom detta område. Fokus ligger på metod, gruppdynamik och ditt person­liga ledarskap.
Plats: efter överenskommelse